ပဲခူးမြို့

မန်းသီတာ စတိုး(ပဲခူး)

ဟန်ဝင်း စတိုး(ပဲခူး)

သဇင် စာပေ(ပဲခူး)